Algemene leveringsvoorwaarden

1. Definities
1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

a. Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Cropshop B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Cropshop B.V. een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht.

b. Cropshop B.V., statutair gevestigd te Zonnebloemlaan 8, 4741 ER Hoeven, ingeschreven in het handelsregister en gedeponeerd bij de KvK onder nummer 60586982

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Cropshop B.V. en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Cropshop B.V. en iedere Overeenkomst, hoe ook genaamd, met Cropshop B.V..

2.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen ook jegens de Afnemer worden ingeroepen door werknemers van Cropshop B.V. en door derden die door Cropshop B.V. zijn ingeschakeld.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Cropshop B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Cropshop B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Aanbiedingen van Cropshop B.V., in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, behoudens schriftelijke verklaring van het tegendeel.

3.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Cropshop B.V. schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd, dan wel nadat door Cropshop B.V. een begin met de uitvoering is gemaakt.

4. Prijzen
4.1 Alle door Cropshop B.V. vermelde prijzen zijn vast, luiden in Euro en zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van één of meer kostprijsbepalende factoren optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is Cropshop B.V. gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan Afnemer tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

5. Ontbinding en overmacht
5.1 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, heeft Cropshop B.V. het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Cropshop B.V. op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar en heeft Cropshop B.V. het recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

5.2 Cropshop B.V. is niet aansprakelijk voor vertraging, niet of niet juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en/of schuld van Cropshop B.V. waardoor de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan worden nakomen en dit redelijkerwijze niet van Cropshop B.V. kan worden verlangd.

5.3 Iedere verplichting van Cropshop B.V. tot nakoming van de Overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.

5.4 Cropshop B.V. is in het geval van overmacht niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst.

5.5 Indien de nakoming vanwege een situatie als bedoeld in artikel 5.2 langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, is Cropshop B.V. bevoegd bij aangetekend schrijven te vorderen dat de Overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat zij daarbij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.

6. Reclames
6.1 Afnemer is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten en/of diensten aan de Overeenkomst beantwoorden.

6.2 Reclames met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, althans binnen 7 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, doch niet later dan 1 maanden na levering, aan Cropshop B.V. kenbaar te worden gemaakt.

6.3 Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde producten en/of diensten.

6.4 Geringe afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, dan wel volgens verkeersopvattingen eigen zijn aan natuurproducten, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.

6.5 Een reclame als bedoeld in artikel 6.2 schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

6.6 Beantwoordt het afgeleverde product en/of de afgeleverde dienst niet aan de Overeenkomst, dan is Cropshop B.V. te hare keuze slechts gehouden tot vervanging of tot verlening van een pro-rata korting op de prijs.

6.7 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Cropshop B.V..

7. Levering
7.1 De opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3 en alle voor de uitvoerige benodigde gegevens door Cropshop B.V. van de Afnemer zijn ontvangen.

7.2 Cropshop B.V. is bevoegd in gedeelten te leveren.

7.3 Bij levering af depot of fabriek zijn de geleverde producten vanaf het moment van het verlaten van het depot of de fabriek voor rekening en risico van Afnemer, ook indien wordt overeengekomen dat Cropshop B.V. voor het transport zorg draagt.

7.4 Indien er sprake is van franco-levering, in welk geval Cropshop B.V. de wijze van vervoer bepaalt, dan zijn de producten vanaf het moment van lossen voor rekening en risico van Afnemer.

7.5 Indien producten na het verstrijken van de leveringstermijn door Afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, is Cropshop B.V. gerechtigd om:

 - de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan; dan wel.

- de producten aan een derde te verkopen waarbij alle daarmee verband houdende kosten, waaronder in ieder geval opslagadministratie-, en transportkosten en eventuele minderopbrengst worden begrepen, voor rekening van de Afnemer komen, zulks onverminderd alle andere aan Cropshop B.V. toekomende rechten, waar onder die als genoemd in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden.

8. Betaling
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, dient Afnemer de betaling voor de door Cropshop B.V. geleverde producten en/of diensten door middel van overmaking naar of storting op een door Cropshop B.V. aan te wijzen bank- of girorekening, zonder korting of aftrek hoegenaamd ook, steeds zonder dat een beroep op verrekening mogelijk is, binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.

8.2 Cropshop B.V. is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de producten en/of diensten te verlangen en/of voldoende zekerheid te bedingen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Afnemer.

8.3 Indien volledige betaling niet voor de onder 8.1 bedoelde vervaldatum heeft plaats gevonden is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, in welk geval alle betalingsverplichtingen van Afnemer jegens Cropshop B.V. terstond opeisbaar worden, en vanaf dat moment over de verschuldigde hoofdsom een vergoeding van wettelijke handelsrente per (gedeelte van een) maand verschuldigd is alsmede alle door Cropshop B.V. ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waartoe Afnemer op eerste verzoek van Cropshop B.V. afdoende zekerheid dient te bieden.

8.4 Bij overschrijding van de onder 8.1 bedoelde vervaldatum is Cropshop B.V. gerechtigd om:

a. alle leveringen, ongeacht uit welke Overeenkomst met de Afnemer deze voortvloeien, te staken totdat betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag komen voor rekening van Afnemer; dan wel

b. de betrokken Overeenkomsten, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen; een en ander steeds onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

8.5 Een betaling door of vanwege Afnemer welke na de vervaldatum is ontvangen door Cropshop B.V. zal steeds geacht worden te hebben plaatsgevonden eerst ter voldoening van de door Afnemer verschuldigd geworden wettelijke rente, vertragingsrente, buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en vervolgens in volgorde van ouderdom van de openstaande vordering(en), ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.

8.6 Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur van Cropshop B.V. binnen 7 dagen na factuurdatum. Daarna wordt de Afnemer geacht met die factuur in te stemmen.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle aan Afnemer afgeleverde producten blijven eigendom van Cropshop B.V., doch zijn voor rekening en risico van Afnemer, totdat alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan.

9.2 Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan, wenden Afnemer en/of door of voor zijn rekening ingeschakelde derden alle benodigde zorg aan en nemen zij alle dienstige maatregelen om de in het vorige lid bedoelde producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer aanwezige zaken, en zullen zij al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.

9.3 Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan de producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.4 Afnemer is gehouden derden die zich op de door Cropshop B.V. geleverde producten willen verhalen te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Cropshop B.V.. Voorts is Afnemer gehouden Cropshop B.V. hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

9.5 Voor het geval Cropshop B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Cropshop B.V. en aan door Cropshop B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Cropshop B.V. zich bevinden en die producten terug te nemen.

9.6 Indien Cropshop B.V. haar eigendomsvoorbehoud inroept, is het Afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met door Cropshop B.V. verschuldigde prestaties.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Adviezen, in de meest ruime zin van het woord, worden steeds “naar beste weten en kunnen” uitgebracht. Cropshop B.V. is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook welke voortvloeit uit onjuiste of gebrekkige adviezen. Daarnaast is de aansprakelijkheid in verband met gebrekkige adviezen steeds beperkt tot €10.000,-- per advies of reeks van adviezen bij dezelfde afnemer.

10.2 Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door Cropshop B.V. of door een door Cropshop B.V. in rekening gebrachte gebrekkige dienst dan is, behoudens voorzover de schade het direct gevolg is van opzet of grove schuld van Cropshop B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten, de totale aansprakelijkheid van Cropshop B.V. beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Cropshop B.V. beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst, echter met een maximum van € 45.000,-- in totaal.

10.3 Afnemer is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de schade als in dit artikel bedoeld te voorkomen of te beperken.

10.4 Het recht op schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Cropshop B.V. ter zake van gebreken in geleverde producten, verrichte diensten zal vervallen door verloop van 6 maanden na het tijdstip van (af) levering.

10.5 De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid laten dwingendrechtelijke aansprakelijkheid of regresrechten in verband met (consumenten) claims onverlet.

11. Diversen
11.1 Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Cropshop B.V. en Afnemer niet aan en zullen Cropshop B.V. en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/ vernietigde c.q. onafdwingbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling in acht wordt genomen.

11.2 Cropshop B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Cropshop B.V. en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Een beroep op de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.

12.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met een aanbieding, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Cropshop B.V. en Afnemer, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Breda.